KOHTUMISÕHTU: LIISA PAKOSTA – naise roll ühiskonnas ja tulevikutrendid

 

EENA ettevõtlikud naised kohtusid Liisa Pakostaga 20. aprilli õhtul zoomis. Liisa on oktoobrist 2015 soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

 

Volinik Pakosta rääkis EENA naistele naiste rollist ühiskonnas, trendidest ja sellest, millises suunas liigub naiste osalus ühiskonnas. Rääkisime sellel kohtumisel muuhulgas ka töö-ja pereelu ühitamisest, hoolduskoormusest ning palga- ja varalõhest.

 

Juba Aristoteles kirjutas jaotavast võrdsusest: võrdseid tuleb kohelda võrdselt, ebavõrdseid aga ebavõrdselt. Kui inimene tahab ja suudab õppida, aga teda takistavad temast endast mitteolenevad asjaolud, siis need takistused tuleb kõrvaldada.

 

Palga- ja varalõhe

Teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes on meil Eestis sooline sissetulekute lõhe veidi väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Sissetulekute lõhe tähendab paraku seda, et naised on keskmiselt suuremas vaesusriskis. Seega, kui naistel on madalamad palgad, siis tõenäoliselt nad ka säästavad meestest vähem ning nende pensionivarad on väiksemad, mistõttu kandub praegune palga- ja rikkuselõhe teravalt üle ka pensioniikka.

 

Sooline varalõhe näitab, kas naistel ja meestel on varasid kogutud erinevalt või ühepalju. Volinik Pakosta rääkis varalõhest muuhulgas ka läbi aegade. Uuringute tulemusel on selgunud, et Eesti meestel on täna vara keskmiselt 45 protsenti rohkem ehk peaaegu poole rohkem kui naistel. Keskmise arvutamiseks liidetakse kõikide inimeste varad kokku ning seejärel vaadatakse erinevust naiste ja meeste vahel.

 

Eestis tekib sooline varalõhe sellest, et kõige jõukamad inimesed on reeglina mehed, meestele kuuluvad ka suuremad ettevõtted. Samas ei ole väga paljud mehed jõukad. Nende Eesti inimeste hulgas, kes pole kõige rikkamad, jagunevad varad naiste ja meeste vahel enam-vähem võrdselt.

 

Töö-ja pereelu ühitamine

 

Soolise võrdõiguslikkuse seadus  alusel (§ 11, lg 1, p 3) on riik pannud tööandjale kohustuse aktiivselt toetada lapsevanemaid. Sarnane on vastutus hoolduskohustusega seoses vanemate pereliikmete osas – “kujundada töötingimused sobivaks nii naistele kui ka meestele ning tõhustama töö- ja pereelu ühitamist, arvestades sealjuures töötajate vajadusi”.

 

Eeskätt on seadusega silmas peetud lastevanemate õigusi, sest just nendel on perekonnaseaduse järgi kohustus oma lapsi hoida ja hooldada. Ent kui lapsega tegeleb vanavanem, siis sama seaduse järgi on ka temal õigus töö- ja pereelu ühitamisele.

 

Volinik Liisa Pakosta märkis, et Covid-pandeemia on töökorralduse osas enim mõjutanud lastega naiste olukorda. Töötukassa töötute statistika näitab, et kõige suurem kannataja selles kriisis on noor naine. Erinevalt eelmisest majanduskriisist on seekord pihta saanud kaubandus, teenindus, turism, kus on naisi, eriti noori naisi, olnudki meestest rohkem.

 

Ehituses ning IT-s, kus naisi on jällegi vähem, värvatakse töötajaid juurde. Juurde värvatakse inimesi ka meditsiinis ja hariduses, aga seal on suur osa naistest juba tööl, kes neid ameteid tunnevad. See mõju on pikaajaline, sest need sektorid taastuvad kas aeglaselt või muutuvad teistsuguseks. Volinik andis ülevaate võimalikest uutest tuleviku töökohtade trendidest ja naiste rollis selles.

 

Liisa Pakosta tutvustas muuhulgas ka mitmeid abistavaid tööriistu, nt palgad.stat.ee, kus saab võrrelda oma palka samal erialal ja teistes Eesti piirkondades töötavate inimestega.
Samuti veebileht toetav.ee, kus on tasuta juhiseid, kuidas käituda keerulistes, ka taktitunnet nõudvates olukordades. Koostöös teiste sotsiaalvaldkonna riigiasutustega on käitumisjuhised vormistatud töösisekorraeeskirjade lisaks. Seda on kerge alla laadida, töökollektiivile tutvustada ja allkirjastada. Üldjoontes tutvustatakse nende juhistega, kuidas võiks toimida tänapäevane ja toetav meeskond, et oleks rohkem rõõmu tööl käimisest ja vähem stressi keerulistes olukordades.

 

Aitäh Liisa Pakostale huvitava ettekande ja kohtumisõhtu eest, täname kõiki EENA naisi osalemast.

Kokkuvõtte kohtumisest koostas Eda Holmberg, toimetas Mare Timian, Tallinna klubi kommunikatsioonijuht.

Tallinn, 28.04.2021

Liisa Pakosta, foto autor Albert Truuväärt