Veebiseminar "Töösuse vaade: kuidas ESG nõudeid oma ettevõtte kasuks pöörata"

20. veebruaril toimus veebinar „Tööstuse vaade: kuidas ESG nõudeid oma ettevõtte kasuks pöörata”, mida viis läbi EENA Roheklubi kandidaatliige Kristiin Bauer.

Kristiin Bauer avas veebinaril “Tööstuse vaade: kuidas ESG nõudeid oma ettevõtte kasuks pöörata” oma arusaama ESG-st ja sellest, miks jätkusuutlikud muutused just tootmissektoris eriti tähendusrikkad on. Lisaks pakkus Kristiin välja ka võimalikke lahendusi, mis aitaksid ESG eesmärke täita. 

Tootmissektor on üks maailma suurima keskkonnamõjuga sektoreid, kus jätkusuutlik mõtteviis loob võimalusi riskide haldamiseks, usaldusväärsete suhete tugevdamiseks, kulude vähendamiseks, tulude kasvatamiseks ja konkurentsieeliseks.

ESG on investeerimisstrateegia, mis võtab arvesse keskkonnaalast vastutust, sotsiaalset mõju ja juhtimistavasid. ESG ei ole vaid aruandlus, see on on eetikast lähtuvalt õigete asjade tegemine, vastutustundlikkus ja suhtumine austusega oma töötajatesse, äripartneritesse, ühiskonda ja keskkonda. Õigete asjade tegemine nõuab aga pühendumist, struktuuri ja strateegilist lähenemist. 

Keskkonnaalane vastutus (E) tööstuses hõlmab nt õhu- ja veekvaliteeti, jäätmeid ja ringmajandust, energiakulusid ja taastuvate energiaallikate kasutamist, kliimariske, kasvuhoonegaaside emissioone ja bioloogilist mitmekesisust.

Võimalike lahendustena pakkus Kristiin välja taastuvenergiasse ja energiatõhususse investeerimise, tarnijate keskkonnamõju jälgimise, rohelise tarneahela põhimõtete kehtestamise ja materjalide ringluses hoidmise.

Sotsiaalne vastutus (S) hõlmab töötingimusi, töötajate mitmekesisust, võrdsust, tervist ja ohutust ning kogukonna mõju.

Võimalikud lahendused: tagada töötajate õiglased töötingimused ja arenguvõimalused, edendada mitmekesisust ja kaasatust organisatsioonis, toetada kogukondade heaolu ja osaleda sotsiaalsetes algatustes, külastada oma tootmist ning suhelda töötajatega.

Ettevõtte juhtimine (G) hõlmab ettevõtte juhtimisstruktuuri tugevdamist, läbipaistvuse suurendamist, eetikastandardite kehtestamist, sidusrühmade kaasamist ja riskijuhtimist. 

Lahendustena tõi Kristiin välja ettevõtte juhtimisstruktuuride tugevdamise, läbipaistvuse suurendamise, eetikakoodeksi kujundamise, hea juhtimistava järgimise ja koostöö sidususrühmadega.

Kuidas alustada?

– Teadlikkuse tõstmine ja koolitused

– Juhtimine ja ressursid

– Topeltolulisuse analüüs

– Hetkeolukorra kirjeldamine

– Strateegia ja tegevuskava paikapanek

– Rakendamine ja järjepidev andmehaldus

– Aruande koostamine

– Säilitamine ja parendamine

Teadlikkuse suurendamiseks lõi Kristiin ka podcasti ESG Impulss, mis annab kogemuslugude abil tõuke ettevõtjatele, kes on oma ettevõtte juba jätkusuutlikumaks muutnud. Kristiin jagab podcastis nõuandeid, kuidas alustada, milliseid eesmärke seada ning milliseid väljakutseid kestlikuks saamise teel on juba ette tulnud. Kui soovid oma lugu teistega jagada, siis kirjuta kristiin@productionesg.ee!

Aitäh, Kristiin Bauer, inspireeriva loengu eest ja teretulemast EENA liikmete sekka!

Tekst: Jolan Henriette Koduvere, EENA kommunikatsiooniijuht, EENA Roheklubi liige ja EENA noorte roheliikumise eestvedaja