Vabaühenduste eetikakoodeks

BPW Estonia järgib vabaühenduste eetikakoodeksit

 

MTÜ BPW ESTONIA PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1. MTÜ BPW Estonia (edaspidi BPW Estonia) on naisettevõtjate, naisjuhtide ja oma ametialal pädevate naiste 11. novembril 1992. aastal asutatud vabatahtlik ning apoliitiline mittetulundusühing, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu kasumi teenimine.
1.2. BPW Estonia tegevuse eesmärk on luua ja hoida ühiskonna väärtusi, aidates kaasa ettevõtlike naiste arengule, teadvustades ning edendades muuhulgas naiste ja meeste võrdõiguslikkust, tööhõivet ning lastekaitset.
1.3. BPW Estonia asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.4. BPW Estonia vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga. BPW Estonia ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, nagu ka BPW Estonia liikmed ei vastuta BPW Estonia kohustuste eest.
1.5. BPW Estonia on Rahvusvahelise A’ri-ja Ametinaiste Föderatsiooni (Federation of Business and Professional Women – BPW International)liige.
1.6. BPW Estonia võib olla ka teiste organisatsioonide liige.
1.7. BPW Estonia juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja
rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ning organisatsiooni BPW International põhikirjast ja suundadest.
1.8. BPW Estonia on asutatud määramata ajaks.

 

2. BPW ESTONIA ÜLESANDED JA TEGEVUSED ON:

 

2.1. BPW Estonia liikmete teadmiste ja oskuste arendamine, süvendamine ning jagamine, selleks parimate võimaluste väljaselgitamine, projektide algatamine ja/või nendes osalemine, koolituste, seminaride ja konverentside ning muude ürituste korraldamine;
2.2. edukate naiste tunnustamine, nende saavutuste ja kordaminekute laialdane tutvustamine
avalikkusele;
2.3. naiste koostööja üksteisemõistmise süvendamine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Naiste
julgustamine ühiskondliku vastutuse võtmiseks rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil; rahvusvaheliste koostööprojektide algatamine ja/või neis osalemine;
2.4. klubiliikumise arendamine, selleks kohalikul, regionaalsel ja rahvusvahelisel tasemel sidemete loomine, hoidmine ja edasi arendamine ning võrgustikutööedendamine;
2.5. ühiskonnale suunatud vabatahtliku tegevuse väärtustamine ja arendamine, selleks mitmesuguste tegevuste ja ürituste algatamine, elluviimine ja/või nendes osalemine;
2.6. kodanikuühiskonna edendamine, selles naiste rolli ja tähtsuse teadvustamine, naisi puudutavatel olulistel teemadel arvamuste avaldamine, diskussioonide algatamine ning neis osalemine;
2.7. keskkonnahoidliku ja säästva arengu toetamine.

 

3. BPW ESTONIA STRUKTUUR JA LIIKMESKOND. KLUBIDE JA LIIKMETE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

 

3.1. BPW Estonia on organisatsioon, kel on volikogu, juhatus ja klubid, kes ei ole iseseisvad juriidilised isikud.
3.2. BPW Estonia liikmeks võetakse pärast kuni kuuekuulist liikmekandidaadiaega. Liikmeks astumiseks tuleb täita kodulehel Astu liikmeks ankeet ning kandidaadiajal saada BPW Estonia kahe liikme soovitus. Vastastikusel kokkuleppel/vajadusel võib kandidaadiks olemise aega pikendada kuue kuu võrra.
3.3. BPW Estonia liikmed jagunevad liikmeteks, auliikmeteks ja asutajaliikmeteks.
3.4. BPW Estonia võib luua üleorganisatsioonilisi liikumisi.

3.5. BPW ESTONIA klubi

3.5.1. Klubi tegutseb BPW Estonia põhikirja ja kodukorra alusel. Klubil on õigus korraldada oma tegevust. Igal klubil on juhatus ja president. Klubi president kuulub BPW Estonia volikogusse.
3.5.2. Klubi võtab vastu uusi liikmeid ja tutvustab neile BPW Estonia põhikirja ning häid tavasid. Kui klubil on rohkem kui 30 liiget, siis on soovitatav jaguneda.
3.5.3. BPW Estonia uue klubi võib luua siis, kui seda on asutamas vähemalt viis (5) liiget.
3.5.4. Uue klubi registreerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus BPW juhatusele ning läbida kuni 6-kuuline kandidaadiaeg. Otsuse klubi registreerimiseks või sellest keeldumiseks teeb BPW volikogu.
3.5.5. Klubi president on kohustatud andma volikogule regulaarselt ülevaadet oma klubi tegevusest.
3.5.6. Klubi liikmed annavad oma panuse BPW Estonia eesmärkide teostamisse.
3.5.7. Klubi lõpetab tegevuse, kui selle liikmete arv on olnud aasta jooksul alla miinimumi (5 liiget). Klubi juhatus edastab sellekohase kirjaliku teate BPW Estonia juhatusele ning lõpetamisotsuse kinnitab volikogu.
3.5.8. Klubid võivad liituda ja jaguneda ning sel kombel moodustada uue klubi, kelle liikmed ei ole kohustatud tasuma sisseastumismaksu.
3.5.9. Klubi saab volikogu otsusega peatada oma tegevuse üheks aastaks.

3.6. BPW ESTONIA liikmel ja liikmekandidaadil on õigus:

3.6.1. olla täieõiguslik BPW Estonia liige/liikmekandidaat alates liikme registreerimisest BPW Estonia registris;
3.6.2. võtta osa BPW Estonia tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele;
3.6.3. valida ja olla valitud kõikidesse BPW Estonia juhtimisorganitesse ja revisjonikomisjoni pärast kaheaastast liikmeks olekut, olles eelnevalt valitud oma klubi juhtorganitesse või panustanud üleEestiliste või rahvusvaheliste ürituste korraldamisse;
3.6.4. esitada ettepanekuid ja arupärimisi BPW Estonia tegevuse kohta;
3.6.5. võtta osa BPW Estonia üritustest;
3.6.6. astuda välja BPW Estonia liikmeskonnast, esitades klubi juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse;
3.6.7. liikuda ühest klubist teise BPW Estonia kodukorra alusel;
3.6.8. BPW Estonia liikmekandidaadi õigused ja kohustused fikseeritakse eraldi sisedokumendis “BPW Estonia liikmeks vastuvõtmine”.

3.7. BPW ESTONIA liige on kohustatud:

3.7.1. täitma BPW Estonia põhikirja ja kodukorra nõudeid; üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse otsuseid; ellu viima BPW Estonia eesmärke ja ülesandeid; järgima BPW Estonia häid tavasid; hoidma ja edendama BPW Estonia mainet, seda millegagi kahjustamata;
3.7.2. BPW Estonia liikmekandidaat on kohustatud tasuma klubi sisseastumismaksu kuuekuulise kandidaadiaja jooksul ja pärast liikmeks vastuvõtmist hakkama tasuma liikmemaksu ning tasuma seda alati õigeks ajaks;
3.7.3. teada andma BPW Estonia klubi juhatusele oma tegevusala ja/või kontaktandmete muutumisest;
3.7.4. BPW Estonia liikmed, kes osalevad BPW Estonia nimel käivitunud projektides, on kohustatud aru andma BPW Estonia juhatusele;
3.7.5. BPW Estonia liikme võib klubist välja arvata BPW volikogu otsuse alusel juhul, kui liikme tegevus on vastuolus BPW Estonia põhikirja, kodukorra või heade tavadega või kui tal on aasta liikmemaks maksmata.

 

4. BPW ESTONIA TULUD

 

4.1.BPW Estonia majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

4.2.BPW Estonia tulud moodustuvad:

4.2.1. sisseastumismaksudest ja liikmemaksudest;
4.2.2. annetustest;
4.2.3. tulust, mida BPW Estonia saab vastavalt oma eesmärkidele korraldatavatest üritustest;
4.2.4. muust tulust, sealhulgas projektipõhistest taotlustest, mis on vajalikud ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

4.3. BPW Estonia omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus kehtivate seadustega.

4.4. BPW Estonial on õigus:

4.4.1. luua sihtotstarbelisi fonde;
4.4.2. maksta nimelisi stipendiume;
4.4.3. rahastada ideekonkursse ja maksta auhindu;
4.4.4. rahastada uuringuid, arendustöid ja ekspertiise;
4.4.5. korraldada ja rahaliselt toetada rahvusvahelisi, vabariikliku ja piirkondliku tähtsusega nõupidamisi, näitusi jms üritusi;
4.4.6. luua toimkondi.

 

5. BPW ESTONIA JUHTIMINE

 

5.1. BPW Estonia kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.

5.1.1. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kord aastas. BPW Estonia liikmetele teatatakse üldkoosoleku kokkukutsumisest kodulehe ja siselisti kaudu hiljemalt üks kuu enne koosolekut.
5.1.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt ühe kümnendiku BPW Estonia liikmete nõudmisel.
5.1.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal viibib või on esindatud üle poole BPW Estonia hääleõiguslikest liikmetest.
5.1.4. BPW Estonia igal liikmel on hääletamisel üks hääl. BPW Estonia liiget võib esindada üldkoosolekul ainult teine BPW Estonia liige, kellele see esindatus on antud lihtvolikirjaga. Üks BPW Estonia klubi liige võib esindada volikirjaga ainult ühte BPW Estonia klubi liiget. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik BPW Estonia liikmed.
5.1.5. Üldkoosoleku otsused tehakse lihthäälteenamusega.
5.1.6. BPW Estonia liige võib üldkoosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muu sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab BPW Estonia liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada.

5. 2. BPW Estonia liikmete üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1. põhikirja kinnitamine ja sellesse muudatuste ning täienduste tegemine;
5.2.2. juhatuse ning revisjonikomisjoni liikmete valimine ning tagasikutsumine;
5.2.3. BPW Estonia majandusaasta aruande kinnitamine;
5.2.4. tegevuse eesmärkide ja põhisuundade kinnitamine;
5.2.5. liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse kinnitamine;
5.2.6. auliikmete valimine;
5.2.7. ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.

5.3. BPW Estonia volikogu on juhtimisorgan, kuhu kuuluvad klubide presidendid või nende volitatud liikmed, BPW Estonia juhatus, eelmine BPW Estonia president ja noorteorganisatsiooni juht.

5.3.1. Volikogu kutsutakse kokku vähemalt kolm korda aastas.
5.3.2. Volikogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega v.a. kodukorra kinnitamine ja muutmine, mille poolt peavad hääletama 2/3 volikogu liikmetest.

5.4. BPW Estonia volikogu pädevusse kuulub:

5.4.1. töötoimkondade ja -rühmade moodustamine;
5.4.2. organisatsiooni tegevuse strateegia kinnitamine;
5.4.3. organisatsiooni eelarve kinnitamine;
5.4.5. juhatusele ja klubidele ettepanekute esitamine BPW Estonia tegevuse täiustamiseks;
5.4.6. BPW kodukorra ning selle muudatuste kinnitamine.

5.5. BPW Estonia juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed valib üldkoosolek kaheks aastaks ja mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks valimisperioodiks.

5.5.1. Juhatuse ning revisjonikomisjoni liikmed võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Samuti võivad juhatuse ning revisjonikomisjoni liikmed ise tagasi astuda, esitades sellekohase avalduse üldkoosolekule.
5.5.2. BPW Estonia juhatusse kuulub viis (5) kuni kaksteist (12)liiget.
5.5.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, siis on otsustav hääl presidendil.

5. 6. BPW Estonia juhatuse volitused ja ülesanded on:

5.6.1. BPW Estonia esindamine kõigis õigustoimingutes;
5.6.2. BPW Estonia strateegia ja tegevuskava ettevalmistamine ja esitamine volikogule;
5.6.3. volikogu koosolekute ettevalmistamine;
5.6.4. BPW Estonia tegevuse juhtimine üldkoosolekute ja volikogude vahelisel ajal;
5.6.5. BPW Estonia klubide avalduse registreerimine ühe kuu jooksul arvates avalduse saabumisest juhatusse;
5.6.6. liikmete registri pidamine.
5.7. BPW Estonia juhatus peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kuus korda aastas.
5.8. BPW Estonia nimel teostatavate tehingute sooritamiseks, mille maksumus ületab 10 000 eurot (kümme tuhat eurot), peab juhatus saama eelnevalt volikogu nõusoleku ja tehing peab olema kinnitatud juhatuse kahe liikme allkirjaga.

 

6. BPW Estonia presidendi valimine ja juhatuse vahelise tööjaotuse määramine

 

6.1. BPW Estonia presidendi valib BPW Estonia Valimiskogu. Valimiskogu koguneb enne üldkoosolekut ning valib uue presidendi lihthäälteenamusega. Valimiskogu koosseis, töökord ja valimiskord on reguleeritud Kodukorras. Kui president jääb Valimiskogu poolt valimata, siis valib uue presidendi peale aastakoosolekut BPW Estonia juhatus endi hulgast.
6.2. BPW Estonia president korraldab juhatuse ja volikogu tegevust.
6.3. BPW Estonia president koordineerib üldkoosoleku otsuste ja soovituste elluviimist.
6.4. BPW Estonia president esitab BPW Estonia aastatulemused juhatuse nimel üldkoosolekule.
6.5. Presidendi võimaluse ja vajaduse esindada BPW Estoniat rahvusvahelistel BPW kokkusaamistel otsustab BPW Estonia volikogu.

 

7. BPW ESTONIA FINANTSTEGEVUSE KONTROLLIMINE

 

7.1. BPW Estonia juhatuse ja volikogu põhikirjalist tegevust kontrollib revisjonikomisjon.
7.2. Revisjonikomisjoni ülesannete hulka kuulub BPW Estonia raamatupidamisbilansi, sh kassa ja panga arvelduskontode, põhivahendite, tulude ja kulude, samuti kord aastas kogu BPW Estonia finantsmajandusliku tegevuse kontrollimine ning aruande esitamine üldkoosolekule.
7.3. Revisjonikomisjonil on õigus igal ajal revideerida BPW Estonia finantstegevust ja asjaajamist.

 

8. BPW ESTONIA ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

 

8.1. BPW Estonia ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub vastavat seadusele.
8.2. BPW Estonia tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

 

Põhikiri on veebis uuendatud 16.02.2021